Indian History

Indus Valley Civilization Early Vedic Civilization Later Vedic Civilization Mahajanapadas Buddhism Jainism Mauryan Empire Post Mauryan Age-Kushans Gupta Empire Harshavardhana Sangam Age Satavahanas Vakatakas Kadambas Badami Chalukyas Rashtrakutas Chola Empire Kalyani Chalukyas Pallava Kingdom Rajputs Muslim Invasions Bahmani Empire Bhakti Movement Delhi Sultans Mughal Empire Sur Dynasty-Shershah Gajapati Kingdom Eastern Ganga Dynasty Hoysalas Ahom Kingdom Kakatiyas Kalachuris Later Pandyas Maratha Kingdom Sikhs Vijayanagara Empire Yadavas Advent of Europeans British Rule Constitutional Developments Education-Press Establishment of British le Governor Generals Moderates Popular Movements 1857 Revolt Revolutionary Terrorism Rise of Nationalism Lord Canning

Mcqs

Indus Valley Civilization Early Vedic Civilization Later Vedic Civilization Buddhism Jainism Persian-Greek Invasions Mauryan Empire Kushans Gupta Empire Harshavardhana Indian Culture Sangam Age Satavahanas Chola Empire Badami Chalukyas Pallavas Rashtrakutas Kalyani Chalukyas Rajputs Muslim Invasions Bahmani Empire Delhi Sultans Mughal Empire Hoysala Kingdom Independent Kingdoms Kakatiyas Kalachuri Kingdom Later Pandyas Marathas Vijayanagara Empire Yadavas Sur Dynasty-Shershah Sikhs Advent of Europeans Revolts Governor Generals British Rule Natonal Leaders Popular Movements Revolutionary Terrorism Rise of Natonalism Viceroys Education-Press Constitutional Developments --%>

Later Pandyas

1. What was the capital of Pandyas?
     A.  Madhurai
     B.  Kanchi
     C.  Paithan
     D.  Tanjore

Answer:

A


2. When was Maravarman Sundara Pandya invaded Chola kingdom and defeated Rajaraja III and set fire to Tanjore?
     A.  1240 A.D
     B.  1245 A.D
     C.  1219 A.D
     D.  1267 A.D

Answer:

C


3. The Pandya king who made the Pandya kingdom independent from Cholas control?
     A.  Maravarma Sundara Pandya
     B.  Jatavarma Sundara Pandya
     C.  Kulasekara Pandya
     D.  Nedunjeliyan

Answer:

A


4. What was the period of Maravarma Sundara Pandyan II?
     A.  1250-1268 A.D
     B.  1238-1251 A.D
     C.  1261-1280 A.D
     D.  1247-1257 A.D

Answer:

B


5. Who succeeded after Maravarma Sudara Pandya
     A.  Maravarma Kulasekara Pandya
     B.  Jatavarma Sundara Pandya
     C.  Maravarma Sundara Pandya II
     D.  Jatavarma Sundara Pandya II

Answer:

C


Indian History
Share

Quiz

Indus Valley Civilization Early Vedic Civilization Later Vedic Civilization Sangam Age Buddhism Buddhism Jainism Persian Greek Invasions Rise of Magadha Kushans Mauryan Empire Gupta Empire Indian Culture Abroad Harshavardhana Satavahanasx Badami Chalukyas Pallava Kingdom Chola Empire Muslim Invasions Delhi Sultans Slave Dynasty Khilji Dynasty Tughluq Dynasty Mughal Empire Humayun Akabar Jahangir Shahjahan Aurangzeb Mughal Administration Marathas Later Pandyas Kakatiyas Vijayanagara Empire Sikhs Rajputs Advent of Europeans Rise of Nationalism 1857 Revolt Freedom Movement Age of Extremists Age of Moderates Revolutionary Terrorism Governor Generals Constitutional Developments

Objective Type Questions

Indus Valley Civilization Early Vedic Civilization Later Vedic Civilization Buddhism Jainism Persian Greek Invasions Kushans Mauryan Empire Gupta Empire Harshavardhana Indian Culture Abroad Sangam Age Satavahanas Pallava Kingdom Badami Chalukyas Kalyani Chalukyas Cholas Rashtrakuta Kingdom Muslim Invasions Bahmani Sultans Delhi Sultans Mughal Empire Hosala Kingdom Jats Kakatiyas Kalachuris Later Pandyas Marathas Rajputs Sikhs Sur Dynasty-Shershah Vijayanagara Empire Yadavas Advent of Europeans 1857 Revolt Freedom Movement Governor Generals --%>